3 posturi de consilier juridic
Banca Naţională a României
Centrala
43天前

Atribuţiile principale ale postului

 • colaborează cu structurile organizatorice din Banca Naţională a României pe probleme specifice relației cu instituțiile și organismele Uniunii Europene, precum şi cu organismele financiare internaţionale;
 • cooperează cu departamentele de specialitate din Banca Centrală Europeană, din instituţii naţionale şi din alte state membre ale Uniunii Europene, pe probleme de interes comun aflate în sfera de activitate a serviciului;
 • analizează legislaţia Uniunii Europene cu incidenţă asupra domeniilor de competenţă ale Băncii Naţionale a României şi formulează opinii de specialitate aferente specificului serviciului;
 • formulează, la solicitarea altor structuri organizatorice din Banca Naţională a României sau din dispoziţia conducerii executive a băncii, opinii de specialitate cu privire la iniţiativele legislative elaborate la nivelul Uniunii Europene, în măsura în care acestea privesc aspecte care intră în sfera de competenţă a Băncii Naţionale a României;
 • participă la analiza proiectelor de acte normative transmise băncii de către alte autorități care privesc domenii în care Banca Naţională a României are atribuții şi implică o analiză a acquis-
 • ului relevant al Uniunii Europene și propune avizarea / neavizarea acestora, și, după caz, formularea de observații pe probleme specifice activității serviciului;
 • analizează și propune conducerii direcției spre avizare proiecte de acorduri, convenţii şi alte acte care urmează să se încheie de către Banca Naţională a României, participând, după caz, la negocierea acestora, în măsura în care acestea au legătură cu domeniul specific activităţii serviciului.
 • Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor juridice;
 • studiile de master în științe juridice, în derulare sau absolvite, constituie un avantaj;
 • experiența profesională într-o funcție pentru care sunt solicitate studii superioare în domeniul juridic constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office și Internet Explorer);
 • cunoașterea limbii engleze.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul relațiilor strategice.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 24 mai 2018 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 5 iunie 2018.

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Banca Naţională a României membră a Sistemului European al Băncilor Centrale;
 • Supravegherea instituţiilor de credit în Uniunea Europeană;
 • Redresarea și rezoluția instituțiilor de credit aflate în dificultate;
 • Falimentul instituțiilor de credit;
 • Garantarea depozitelor. Rolul schemei de garantare a depozitelor;
 • Regimul instituțiilor financiare nebancare;
 • Aplicarea dreptului Uniunii Europene în ordinea juridică națională;
 • Libertățile fundamentale în piaţa internă a Uniunii Europene : dreptul de stabilire, libera prestare a serviciilor și libera circulație a capitalurilor;
 • Noua arhitectură de supraveghere a piețelor financiare la nivelul Uniunii Europene;
 • Proiectul Uniunii Bancare.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99 / 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
 • 1027 / 27.12.2006) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227 / 2007 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

 • 480 / 18.07.2007), cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea societăților nr. 31 / 1990, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1066 / 17.11.2004) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 311 / 2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 / 11.12.2015);
 • Legea nr. 93 / 2009 privind instituţiile financiare nebancare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 / 21.04.
 • 2009) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 / 25.06.2014);
 • Tratatele Uniunii Europene (Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene) versiuni consolidate, disponibile în limba română la adresa : ;
 • Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexă la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene -
 • text disponibil la adresa : ;
 • Directiva nr. 2013 / 36 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei nr.
 • 2002 / 87 / CE și de abrogare a Directivelor nr. 2006 / 48 / CE și 2006 / 49 / CE, text disponibil la adresa : ;
 • Regulamentul (UE) nr. 1092 / 2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic, text disponibil la adresa : ;
 • Regulamentul (UE) nr. 1093 / 2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr.
 • 716 / 2009 / CE și de abrogare a Deciziei 2009 / 78 / CE a Comisiei, text disponibil la adresa : ;
 • Decizia Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile naționale cu privire la proiectele de reglementare, text disponibil la adresa : ;
 • Ghid pentru consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile naționale cu privire la proiectele reglementare, disponibil în limba română la adresa : ;
 • Directiva 2014 / 59 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82 / 891 / CEE a Consiliului și a Directivelor 2001 / 24 / CE, 2002 / 47 / CE, 2004 / 25 / CE, 2005 / 56 / CE, 2007 / 36 / CE, 2011 / 35 / UE, 2012 / 30 / UE și 2013 / 36 / UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr.
 • 1093 / 2010 și (UE) nr. 648 / 2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului, text disponibil la adresa : ;
 • Regulamentul (UE) nr. 1024 / 2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, text disponibil la adresa : ;
 • Paul Craig, Grainne De Burca Dreptul Uniunii Europene, comentarii, jurisprudență și doctrină, Ediția a IV-a (traducere în limba română de Georgiana Marcovschi), Editura Hamangiu, 2009;
 • Felician Cotea, Drept comunitar european, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009;
 • Augustin Fuerea Manualul Uniunii Europene, ediția a V-a revizuită și adăugită, după Tratatul de la Lisabona (2007 / 2009), Editura Universul Juridic, București, 2011;
 • Augustin Fuerea Drept comunitar al afacerilor, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, 2006;
 • Octavian Manolache, Drept comunitar, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2001;
 • Dan Drosu Șaguna, Monica Amalia Rațiu Drept bancar, Editura C.H. Beck, 2007;
 • Tudorel Ștefan, Beatrice Andreșan Grigoriu - Drept comunitar, Editura C.H. Beck, 2007;
 • Hanspeter K. Scheller, Banca Centrală Europeană Istoric, rol şi funcţii, ediția a II-a, revăzută 2006, disponibilă în limba română la adresa : .
 • 申請
  申請
  郵箱地址
  通過點擊“繼續”,我允許neuvo同意處理我的數據並向我發送電子郵件提醒,詳見neuvo的 隱私政策 。我可以隨時撤回我的同意或退訂。
  持續
  申請表格