Referent de specialitate
Banca Naţională a României
Centrala
4天前

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la elaborarea proiectelor de reglementări contabile pe domeniile specifice de competenţă, conform fişei postului, precum și la elaborarea proiectelor de reglementări privind regimul valutar;
 • analizează reglementările existente şi consultă documentaţia internă şi / sau externă în domeniu;
 • participă la elaborarea proiectelor de reglementări pe baza utilizării rezultatelor obţinute din analizele efectuate;
 • întreprinde măsurile necesare privind aprobarea reglementărilor, desfășurând următoarele activități : solicită punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din cadrul Băncii Naţionale a României şi al instituţiilor implicate în procesul elaborării reglementărilor şi asigură preluarea în textul proiectului a observaţiilor şi propunerilor primite, iar în caz contrar formularea unui răspuns de fundamentare a respingerii propunerilor;
 • elaborează referatul (nota) de aprobare a proiectului de act normativ în vederea semnării de către conducerea direcţiei şi asigură înaintarea proiectului spre avizare şi aprobare Comitetului de Supraveghere, respectiv, Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, precum şi transmiterea proiectului definitivat spre avizare instituţiilor implicate (Ministerul Finanţelor Publice etc.);
 • participă la soluționarea corespondenţei repartizată, pe baza analizării reglementărilor şi consultării documentaţiei existente în domeniu, elaborând proiectele de răspuns şi formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative, emise de alte direcţii din cadrul Băncii Naţionale a României şi de alte instituţii publice, incidente domeniului specific serviciului.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor economice;
 • studii de master absolvite cu examen de disertaţie, pentru absolvenţii sistemului Bologna;
 • cunoştinţe de operare pe calculator : pachetul Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook), utilizare Internet;
 • cunoaşterea aprofundată a limbii engleze;
 • experienţa profesională relevantă în domeniul financiar-bancar, pe o poziţie cu studii superioare, constituie un avantaj;
 • abilităţi de analiză, sinteză şi redactare; disponibilitate pentru lucrul în echipă; iniţiativă.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire conceptuală.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 2 noiembrie 2018 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 14 noiembrie 2018 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Rolul Băncii Naţionale a României în emiterea de reglementări contabile aplicabile instituţiilor financiare nebancare;
 • Reglementările contabile aplicabile instituţiilor financiare nebancare;
 • Raportări periodice aplicabile instituţiilor financiare nebancare;
 • Rolul Băncii Naţionale a României în emiterea de reglementări în domeniul valutar;
 • Reglementări în domeniul valutar.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Legea contabilităţii nr.82 / 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.
 • 454 din 18 iunie 2008, Monitorul Oficial al României nr.285 din 22 aprilie 2011, Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 12 / 11 / 2012, Monitorul Oficial, Partea I nr.

 • 902 din 11 / 12 / 2014, Monitorul Oficial, Partea I nr. 923 din 11.12.2015, Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din 12.07.2018);
 • Ordinul Băncii Naţionale a României nr.6 / 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (Monitorul Oficial nr.
 • 540 și 540 bis din 20 / 07 / 2015, Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 20 / 10 / 2016);
 • Ordinul Băncii Naţionale a României nr.18 / 2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.
 • 15 și 15 bis din 09 / 01 / 2008, Monitorul Oficial al României nr. 196 din 29 / 03 / 2010, Monitorul Oficial al României nr.

 • 931 din 29 / 12 / 2011);
 • Regulamentul BNR nr.4 / 2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.
 • 616 din 06 / 09 / 2007, Monitorul Oficial al României nr. 341 din 19 / 05 / 2012);
 • Norma BNR nr.3 / 2005 privind funcționarea pieței valutare interbancare, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.
 • 297 din 08 / 04 / 2005, Monitorul Oficial al României nr. 463 din 10 / 07 / 2007).

  申請
  添加至收藏
  從收藏夾中刪除
  申請
  郵箱地址
  通過點擊“繼續”,我允許neuvo同意處理我的數據並向我發送電子郵件提醒,詳見neuvo的 隱私政策 。我可以隨時撤回我的同意或退訂。
  持續
  申請表